Rzetelność autorska

Materiały źródłowe zebrane w trakcie sesji wyszukiwawczej, należy w kolejnym etapie pisania pracy wykorzystać w sposób zapewniający poszanowanie intelektualnej własności autorów poszczególnych publikacji. Niedopuszczalne jest:

 • umieszczenie we własnej pracy cudzego tekstu bez ujęcia w cudzysłów i opatrzenia go przypisem (dotyczy to również treści zaczerpniętych z Internetu),
 • tworzenie pracy poprzez kompilację fragmentów lub/i kompletnych prac innych autorów,
 • przedstawienie jako własnych cudzych pomysłów czy wniosków, tj. zatajanie ich autorstwa,
 • parafrazowanie tekstu polegające na drobnych modyfikacjach (np. zmiana szyku wyrazów, stosowanie ich synonimów) bez podania informacji o autorze pracy i źródle,
 • prezentowanie pod własnym nazwiskiem pracy, która została napisana ,,na zamówienie’’ przez inną osobę.

Wymienione wyżej praktyki określa się jako plagiat, tj. nieudokumentowane wykorzystanie cudzego dorobku intelektualnego, polegające na zaczerpnięciu z niego sformułowań w dosłownym brzmieniu, bez podania imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Plagiat z definicji jest zamierzonym naruszeniem praw autorskich tj. kradzieżą intelektualną (łac. plagiatus – skradziony).

Szczególnym rodzajem plagiatu jest autoplagiat, który polega na przepisywaniu własnych, opublikowanych już wcześniej tekstów, bez podania źródła.

Konsekwencje popełnienia plagiatu to m.in.:

 • sankcje wynikające z naruszenia zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) - Art. 79.1 i Art. 115.1,
 • sankcje wynikające z zapisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Art. 214 ust. 4-6, dotyczące popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu,
 • sankcje wynikające z zapisów Regulaminu studiów WUM – §12 ust.1,
 • sankcje wynikające z zapisów Zarządzenia Rektora WUM Nr 11/2009.

Jak poprawnie napisać pracę

 • należy dobrze zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zjawiska plagiatu,
 • przytaczając fragment cudzego tekstu w oryginalnym brzmieniu, zawsze należy ujmować go w cudzysłów oraz powoływać się na autora pracy i źródło. Nie ma znaczenia czy jest to część utworu, prezentowana przez innego autora koncepcja lub wniosek czy tekst który nas zainspirował,
 • przytaczając fragment własnych tekstów należy postępować jak wyżej lub starać się pisać na nowo teksty dotyczące podejmowanych już w przeszłości zagadnień,
 • należy dbać o to, żeby cudzysłów obejmował dokładnie cały fragment czyjegoś tekstu, co do jednego wyrazu,
 • zawsze należy redagować tekst własnymi słowami, bezwzględnie unikać przepisywania choćby niewielkiego fragmentu cudzego tekstu,
 • na etapie lektury zebranych materiałów należy dbać o rzetelność i kompletność notatek, dotyczących cytowanych w naszej pracy źródeł ,
 • na końcu pracy należy umieścić spis wszystkich dzieł wykorzystanych w trakcie pisania pracy - bibliografię załacznikową. Zasady sporządzania opisów bibliograficznych, które tworzą bibliografię załącznikową, reguluje norma PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

Uwaga: w bibliografii należy umieszczać wyłącznie pozycje, które sami przeczytaliśmy! Budowanie spisu źródeł z pozycji nieprzeczytanych to również rodzaj oszustwa, niedopuszczalny w pracach naukowych, podważający wiarygodność autora.

Uwaga: jeśli w pracy wykorzystujemy przypisy, mogą one stanowić jednocześnie bibliografię załącznikową. Stosowanie przypisów nie wyklucza współistnienia bibliografii załącznikowej, która ma szerszy zakres, ponieważ odnosi się do całej pracy, a nie jak przypisy do konkretnych fragmentów tekstu.

Procedura antyplagiatowa w WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny korzysta z procedury antyplagiatowej i kilkakrotnie uzyskał Certyfikat Uczelni Walczącej z Plagiatami. Wszystkie prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) składane w Uczelni podlegają przepisom Zarządzenia Nr 11/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 5 lutego 2009 r. w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Dokument określa zasady i tryb weryfikowania prac dyplomowych pod względem samodzielności ich autorów, przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego, oraz sankcje stosowane wobec studentów, którzy próbowali popełnić plagiat.