Ocena wiarygodności i jakości źródeł

W trakcie zbierania materiałów do pracy naukowej należy sięgać po wartościowe i pewne źródła informacji. Gwarancją ich jakości jest np. korzystanie z zasobów bibliotek naukowych, jak chociażby BG WUM, gdzie na etapie gromadzenia, zbiory podlegają starannemu procesowi oceny i selekcji, przy współpracy doświadczonych pracowników bibliotecznych i kadry naukowej Uczelni.

Wybierając samodzielnie materiały do redagowanej pracy, należy preferować wydawnictwa naukowe, podręczniki uniwersyteckie, prace ukazujące się nakładem uznanych wydawnictw, z długoletnią tradycją na rynku wydawniczym.

Aby samodzielnie ocenić wartość czasopisma, należy zwracać uwagę na elementy świadczące o randze tytułu:

 • firmowanie przez znane towarzystwo czy organizację,
 • indeksacja w międzynarodowych bazach danych,
 • międzynarodowy skład Rady Naukowej,
 • zasięg czasopisma:
  • język – najwyższe notowania w międzynarodowych rankingach uzyskują czasopisma wydawane całkowicie w języku angielskim. Uniwersalność języka ma bezpośrednie przełożenie na liczebność odbiorców korzystających z artykułów a tym samym na ich cytowanie i popularność danego tytułu
  • obecność w sieci – posiadanie strony internetowej, dostęp archiwów. Ważna jest możliwość łatwego wyszukiwania informacji oraz język w którym dostępna jest witryna WWW
 • staranność techniczna (jakość składu, druku),
 • staranność edytorska
  • informacje dla autorów powinny być zawarte w każdym numerze czasopisma, czyli informacje dotyczące zasad przyjmowania i oceny nadsyłanych do redakcji prac, oraz szczegółowe techniczne zasady przygotowania takiej pracy (np. ilość słów, styl czcionki, ilość tabel , rycin, sposób prezentacji piśmiennictwa),
  • prezentacja reklam powinna mieć miejsce jedynie na stronach redakcyjnych czasopisma. Umieszczanie reklam w części naukowej, tj. między działami czasopisma, bezpośrednio przed, za artykułem, lub w jego treści, obniża punktację czasopisma w rankingach.
 • prawidłowa kompozycja pracy naukowej, zależna od jej rodzaju (np. praca naukowo-badawcza, przeglądowa, opis przypadku). Podstawowe elementy z jakich powinna być zbudowana praca naukowa:
  • autorzy (wraz z afiliacją - jednostkami badawczymi)
  • słowa kluczowe
  • streszczenie
  • wstęp
  • działy tekstu głównego
  • zakończenie 
  • bibliografia 

     Więcej informacji na temat schematów różnych typów publikacji naukowych
     pod adresem: http://lpj.pl/index.php?op=6

 • obecność na rankingach czasopism - rankingi tworzą systemem oceny jakościowej czasopism naukowych (periodyki oceniane są m.in. według wymienionych wyżej kryteriów); najczęściej pozycja czasopisma w rankingu wyrażona jest przypisaną mu liczbą punktów.

  Zagraniczne rankingi czasopism:

  • Thomson Reuters Master Journal List (popularna nazwa – Lista Filadelfijska) - wykaz wiodących tytułów czasopism i serii naukowych, indeksowanych w bazach firmy Thomson Reuters. Opisy bibliograficzne zawierają podstawowe informacje dotyczące adresu wydawniczego, numeru ISSN, częstotliwości ukazywania się danego periodyku. Thomson Reuters Master Journal List jest dostępny w sieci pod adresem: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=Master

  • Journal Citation Reports (popularna nazwa - Lista Impact Factor) - lista czasopism wraz z przypisanymi im wartościami Impact Factor, aktualizowana raz w roku. Impact Factor - współczynnik wpływu czasopisma na środowisko naukowe, informujący o tym, jak często cytowania artykułów opublikowanych w danym periodyku pojawiają się w pracach naukowych na całym świecie.

   W wersji elektronicznej Lista Impact Factor jest dostępna na stronie Biblioteki w sekcji Szybki Dostęp, lub pod adresem:
   http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?SID=Z2NAGIn%40OIGp3PP6iKG
    
 •     Krajowe rankingi czasopism:

  • Wykaz czasopism naukowych MNiSW - lista czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, ogłaszany w formie komunikatu na stronie MNISW. Aktualny wykaz oraz listy archiwalne, zamieszczone są na stronie http://biblioteka.wum.edu.pl/biblioteka/uslugi/punktacja-publikacji-naukowych , w sekcji - Materiały pomocnicze. 
  • Index Copernicus Journals Master List - lista czasopism naukowych wraz z przypisanymi im wartościami ICV (Index Copernicus Value); informacja o wskaźnikach ICV dostępna jest poprzez stronę http://journals.indexcopernicus.com/

Źródła internetowe są powszechnie dostępnym i wykorzystywanym sposobem pozyskiwania informacji, ale, z uwagi na łatwość ich publikacji, do znalezionych w Internecie zasobów należy podchodzić z dużą rozwagą i krytycyzmem, pamiętając o podstawowych sposobach ich weryfikowania.