Ważne pojęcia

Naukowa informacja medyczna – wieloaspektowa działalność zmierzająca do zaspokojenia potrzeb informacyjnych w zakresie medycyny i nauk pokrewnych, polegająca na gromadzeniu, opracowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu najnowszych informacji.

Słowo kluczowe (ang. keyword) - wyrażenie wybrane z tytułu, streszczenia lub tekstu publikacji, charakteryzujące treść, zbudowane w języku zbliżonym do naturalnego.

Język haseł przedmiotowych - sztucznie utworzony język informacyjno-wyszukiwawczy, skadający się z tematów i określników.

Hasło przedmiotowe –  utworzona w języku haseł przedmiotowych nazwa zagadnienia, odzwierciedlająca treść dokumentu, niezbędna w trakcie poszukiwania literatury na żądany temat, kiedy nie znamy tytułu ani autora publikacji. 

Słownik haseł przedmiotowych – uporządkowany i kontrolowany zbiór haseł przedmiotowych, pozwalający rejestrować piśmiennictwo z określonej grupy tematycznej zawsze pod jedną nazwą, niezależnie od terminologii używanej w różnych dokumentach. Wyrażenia, które zostały odrzucone, funkcjonują w słowniku pod postacią odsyłaczy.

MeSH (Medical Subject Headings) – język haseł przedmiotowych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, przygotowywany w formie kontrolowanego słownika przez National Library of Medicine (USA). Wersja online (angielska i polska) dostępna jest z poziomu strony BG WUM, w bloku Linki. Polską wersję słownika pod nazwą Słownik Terminów Medycznych MeSH, tworzą, aktualizują i rozwijają polskie biblioteki medyczne.

Bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) – spis źródeł wykorzystanych w pracy (np. książek, artykułów, materiałów konferencyjnych), zbudowany z opisów bibliograficznych, zawierających podstawowe elementy charakteryzujące daną publikację. 

Przypis - wydzielony w publikacji fragment treści (poza tekstem głównym, np. dół strony), w którym m.in. można umieścić dane bibliograficzne, komentarze, objaśnienia dotyczące określonego fragmentu z tekstu głównego. Przypis należy stosować bezwzględnie w przypadku cytowania innych prac i danych pochodzących z badań. Jeśli powtarzamy cytowaną już wcześniej pozycję, możemy używać skrótów. Najczęściej stosowane skróty łacińskie:
- ibidem (ibid.) - jak wyżej (j.w.),
- opere citato (op.cit.) - dzieło cytopwane (dz.cyt.),
- vide - patrz, zobacz.

Abstrakt – streszczenie publikacji.

ISBN (ang. International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – unikalny 10 lub 13 cyfrowy identyfikator wydania danej książki. W dobie katalogów elektronicznych i wyszukiwarek www, ISBN jest niezwykle pomocny przy ustalaniu brakujących elementów opisu bibliograficznego.

ISSN (ang. International Standard Serial Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – unikalny 8 cyfrowy identyfikator dla wydawnictw ciągłych.